Associació de defensa vegetal ( ADV)

Descarrega la Sol·licitut d’Inscripció

L’Associació de Defensa Vegetal Pla de Lleida és una entitat constituïda el juny del 2012 per assessorar, orientar, formar i informar sobre plagues i malalties que afecten els diferents cultius del nostre territori.

Actualment el principal objectiu es ajudar als seus socis en el compliment de la nova normativa de Gestió Integrada de Plagues (GIP). Aquesta promou mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males herbes utilitzant els productes fitosanitaris de manera raonada.

Altres objectius que promou l’ADV Pla de Lleida són:

Ajudar als agricultors a millorar la defensa dels cultius amb problemes sanitaris de plagues i malalties.

Assessorament en quaderns de camp, fertilització, reg, mètodes alternatius de control de plagues

Promoure la actuacions col·lectives i establir programes de Gestió Integrada de Plagues

Donar a conèixer, informar i assessorar als pagesos de les noves normatives que els afectin i gestió de noves subvencions

Representar davant de l’administració pública i altres institucions els interessos dels agricultors.

Assessorament en Gestió Integrada de Plagues, Producció Integrada

Què és la Gestió Integrada de Plagues?

La gestió integrada de plagues busca el desenvolupament de cultius sans i respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. Per això promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada.

Per aquest motiu:

El gener del 2014 tots els agricultors professionals hauran d’aplicar els principis de gestió integrada de plagues (GIP) en les seves explotacions.

Per ajudar a prendre correctament les decisions, els agricultors hauran de tenir un assessor en gestió integrada de plagues que estigui reconegut per la Generalitat de Catalunya. No el necessitaran explotacions que es consideri que tenen un consum baix de fitosanitaris.

L’agricultor ha de disposar del quadern d’explotació, on s’ha d’anotar els tractaments, els equips d’aplicació i l’aplicador que els realitza.

Totes les persones que facin tractaments o manipulin productes fitosanitaris han de tenir un carnet d’aplicador i manipulador d’aquests productes.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE GUARDAR EL TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ DURANT 3 ANYS.

  • El quadern d’explotació.

  • Factures de compra dels fitosanitaris.

  • Resultats dels anàlisis de residus de productes fitosanitaris fets a l’explotació

  • El document d’assessorament (signat per l’assessor i el titular de la explotació).

  • Certificats d’inspecció dels equips d’aplicació.

  • Els comprovants de lliurament dels envasos a un gestor SIGFITO.

Normativa

· Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, de inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació dels productes fitosanitaris.

· Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.